சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம் தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச்செய்வீர்

புதன், நவம்பர் 18, 2009

வெற்றிக்கு வழி...

ஜோசியம் பார்த்து
ஹோமங்கள் செய்து
கோவில் கோவிலாய் யாத்திரை சென்று
சாமி சிலைகள் முன்னே உத்தரவு கேட்டு
நாணயம் சுண்டி
நம்பிக்கை வளர்த்து.....
பின்னும்
தோற்றுப் போகும் துக்கத்தில் அழும்
மனதிற்குப் புரியவில்லை
வெற்றிக்கு வழி தகுதிகளை உயர்த்த வேண்டும் என்று.