சேமமுற வேண்டுமெனில் தெருவெல்லாம் தமிழ் முழக்கம் செழிக்கச்செய்வீர்

வியாழன், டிசம்பர் 31, 2009

அறிவியல் கலைச்சொற்கள்


இந்த அறிவியல் கலைச்சொற்களை அனுப்பிய அன்புச்சகோதரர்
உயர் திரு.கிளியனூர் இஸ்மத் அவர்களுக்கு நன்றி!


absolute address————————>தனி முகவரி
absolute cell address ——————>தனித்த நுண்ணறை முகவரி வழங்கல்
access ————————>அணுக்கம், அணுகல்
accuracy ————————>துல்லியம்
action ————————>செயல்
active cell ————————>இயங்கு கலன்
address modification ————————>முகவரி மாற்றம்
address ————————>முகவரி
addressing ————————>முகவரியிடல்
album ————————>தொகுப்பு
algorithm ————————> வழிமுறை
algorithm ————————> நெறி முறை
algorithmic language ————————> நெறிப்பாட்டு மொழி
alignment ————————> இசைவு
allocation ————————> ஒதுக்கீடு
alphabetic string ————————> எழுத்துச் சரம்
alphameric ————————> எண்ணெழுத்து
alphanumeric sort ————————> எண்ணெழுத்து வரிசையாக்கம்
alphanumeric ————————> எண்ணெழுத்து
alphanumeric ————————> எண்ணெழுத்து
AND gate ————————> உம்மை வாயில்
animation ————————> அசைவூட்டம்
animation ————————> அசைவூட்டம்
anti virus ————————> நச்சு நிரற் கொல்லி
append ————————> பின் தொடர், பின்சேர்
apperarance ————————> தோற்றம்
application ————————> செயலி
application ————————> பயன்பாடு
applications oriented language ————————> பயன்பாட்டு நோக்கு மொழி
applications program பயன்பாட்டு நிரல்கள்
applications programmer ————————> பயன்பாட்டு நிரலர்
applications programming ————————> பயன்பாட்டு நிரலாக்கம்
applications software ————————> பயன்பாட்டு மென்பொருள்
architecture ————————> கட்டமைப்பு
archive ————————> பெட்டகம்
archive————————> ஆவணக்காப்பகம்
area search————————> பரப்பில் தேடல்
arithmetic expression————–> எண்கணிதக் கோவை
arithmetic operation—————> எண்கணித வினை
arithmetic operator—————-> எண்கணித வினைக்குறி
array——————————> வரிசை, அணி
arrow key(direction key)———–> திசைப் பொத்தான்
artificial intelligence————> செயற்கை நுண்ணறிவு
assembler————————–> பொறிமொழியாக்கி
assembly language——————> பொறி மொழி
audio————————> ஒலி
audio——————————> ஒலியுணர்
automated data processing———-> தன்னியக்கத் தரவுச் செயலாக்கம்
automatic————————–> தன்னியக்க
autopilot————————–> தன்னியக்க வலவன்
auxiliary function—————–> துணைச் செயல் கூறு
axes——————————-> அச்சுகள்
background——————-> பின்னணி
backspace பின்னழிக்க, பின்வெளி
backspace——————–> பின்நகர்வு
bad sector——————-> கெட்ட துண்டம்
bar chart——————–> பட்டை வரைபடம்
bar code———————> பட்டைக் குறிமுறை
bar printer——————> பட்டை அச்சுப்பொறி
bar-code scanner————-> பட்டைக் குறிமுறை வருடி
batch processing————-> தொகுதிச் செயலாக்கம்
bebugging——————–> பிழைவிதைத்தல்
bill————————-> விலைப்பட்டியல்
binary device—————-> இரும நிலைக் கருவி
binary digit—————–> இரும இலக்கம்
binary number—————-> இரும எண்
binary operation————-> இருமச்செயற்பாடு
binary system—————-> இரும எண்முறை
binary———————–> இரும
bit map———————-> பிட்டுப்படம்
bit mapped screen————> பிட்டுப் படத்திரை
bit————————–> நுண்மி, துணு, பிட்டு
blank character————–> வெற்றுரு
block diagram—————-> கட்ட வரைபடம்
block————————> கட்டம், தொகுதி
blog ————————>வலைப்பதிவு
boolean———————-> பூலியன்
boot ————————>தொடக்கு
Brennen- ————————> எரிக்க
browser————————> உலாவி
browsing———————> மேலோடல்
button(key)——————> பொத்தான்
byte————————-> எண்பிட்டு, எண்ணுண்மி
cache memory ————————>பதுக்கு நினைவகம்
caculations——————————> கணக்கீடுகள்
caculations——————————> கணக்கீடுகள்
caculator——————————-> கணிப்பான்
caculator——————————-> கணிப்பான்
calculating——————————> கணக்கிடல்
calculating——————————> கணக்கிடல்
calculator mode————————–> கணிப்பான் நிலை
calculator mode————————–> கணிப்பான் நிலை
cancel———————————-> நீக்கு
cancel———————————-> நீக்கு
capacity——————————–> கொள்திறன்
capacity——————————–> கொள்திறன்
caps lock——————————–> மேலெழுத்துப் பூட்டு
caps lock——————————–> மேலெழுத்துப் பூட்டு
carriage return(CR)————————> ஏந்தி மீளல்
carriage return(CR)————————> ஏந்தி மீளல்
catalog———————————-> அடைவு
catalog———————————-> அடைவு
CD player————————> குறுவட்டு இயக்கி
cell pointer——————————-> நுண்ணறைச்சுட்டி
cell pointer——————————-> நுண்ணறைச்சுட்டி
cell————————————-> சிற்றறை, நுண்ணறை
cell————————————-> சிற்றறை, நுண்ணறை
center————————————> மையம், மையப்படுத்து
center————————————> மையம், மையப்படுத்து
central processing unit(CPU)—————–> மைய செயலகம்
central processing unit(CPU)—————–> மைய செயலகம்
central processor————————-> மையச் செயலி
central processor————————-> மையச் செயலி
channel————————————> தடம்
channel————————————> தடம்
character code—————————-> உருக்குறிமுறை
character code—————————-> உருக்குறிமுறை
character generator———————-> உரு ஆக்கி
character generator———————-> உரு ஆக்கி
character map—————————-> உரு விவரப்படம்
character map—————————-> உரு விவரப்படம்
character recognition——————–> உரு அறிதல்
character recognition——————–> உரு அறிதல்
character set——————————> உருக்கணம்
character set——————————> உருக்கணம்
character string—————————> உருச்சரம்
character string—————————> உருச்சரம்
character வரியுரு
character———————————-> உரு
character———————————-> உரு
characteristic—————————–> படி
characteristic—————————–> படி
chart—————————————-> வரைபடம்
chart—————————————-> வரைபடம்
clear துடை
clear—————————————–> துடை
clear—————————————–> துடை
click சொடுக்கு
click—————————————–> ‘கிளிக்’, அழுத்து
click—————————————–> ‘கிளிக்’, அழுத்து
client ————————> சேவைக்கான பயன்பாடு.
client வாங்கி
clone—————————————–> நகலி, போலிகை
clone—————————————–> நகலி, போலிகை
close—————————————–> மூடு
close—————————————–> மூடு
closed file———————————–> மூடிய கோப்பு
closed file———————————–> மூடிய கோப்பு
coaxial cable——————————–> அச்சு ஒன்றிய வடம்
coaxial cable——————————–> அச்சு ஒன்றிய வடம்
code————————> நிரற்தொடர்
code——————————————> குறிமுறை
code——————————————> குறிமுறை
collection————————————-> திரட்டல்
collection————————————-> திரட்டல்
color coding———————————-> வண்ணக் குறிமுறை
color coding———————————-> வண்ணக் குறிமுறை
color graphics——————————- > வண்ண வரைவியல்
color graphics——————————- > வண்ண வரைவியல்
column split———————————-> நெடுவரிசைப் பிரிப்பு
column split———————————-> நெடுவரிசைப் பிரிப்பு
column நிரல், நெடுவரிசை
column—————————————-> நெடுவரிசை
column—————————————-> நெடுவரிசை
command key——————————–> கட்டளைத்திறவு, கட்டளைப்பொத்தான்
command key——————————–> கட்டளைத்திறவு, கட்டளைப்பொத்தான்
command————————————-> கட்டளை, ஆணை
command————————————-> கட்டளை, ஆணை
comment————————————-> குறிப்புரை
comment————————————-> குறிப்புரை
common storage—————————–> பொதுத் தேக்கம்
common storage—————————–> பொதுத் தேக்கம்
communication——————————-> தொடர்பு
communication——————————-> தொடர்பு
communications link————————-> தொடர்பு இணைப்பு
communications link————————-> தொடர்பு இணைப்பு
communications processor——————> தொடர்பு செயலகம்
communications processor——————> தொடர்பு செயலகம்
communications satellite——————–> தொடர்பு செயற்கைக்கோள்
communications satellite——————–> தொடர்பு செயற்கைக்கோள்
communications software——————-> தொடர்பு மென்பொருள்
communications software——————-> தொடர்பு மென்பொருள்
compact disc (CD)————————>இறுவட்டு
compaction————————————> நெருக்கம்
compaction————————————> நெருக்கம்
comparative operator————————-> ஒப்பீட்டு இயக்கி
comparative operator————————-> ஒப்பீட்டு இயக்கி
compare—————————————-> ஒப்பிடு
compare—————————————-> ஒப்பிடு
comparison————————————-> ஒப்பீடு
comparison————————————-> ஒப்பீடு
compilation————————————-> தொகுத்தல்
compilation————————————-> தொகுத்தல்
compiler language——————————> தொகுப்பு மொழி
compiler language——————————> தொகுப்பு மொழி
compiler—————————————–> தொகுப்பி
compiler—————————————–> தொகுப்பி
component————————————–> உறுப்புக்கூறு
component————————————–> உறுப்புக்கூறு
compuserve————————————-> கணிச்சேவை
compuserve————————————-> கணிச்சேவை
computation————————————> கணிப்பு
computation————————————> கணிப்பு
computer code———————————-> கணிப்பொறி நிரல்
computer code———————————-> கணிப்பொறி நிரல்
computer game———————————> கணிப்பொறி விளையாட்டு
computer game———————————> கணிப்பொறி விளையாட்டு
computer graphics——————————> கணிப்பொறி வரைவியல்
computer graphics——————————> கணிப்பொறி வரைவியல்
computer network——————————> கணிப்பொறி வலையமைப்பு
computer network——————————> கணிப்பொறி வலையமைப்பு
computer operations—————————> கணிப்பொறி சார் செயல்பாடுகள்
computer operations—————————> கணிப்பொறி சார் செயல்பாடுகள்
computer user———————————–> கணிப்பொறி பயனர்
computer user———————————–> கணிப்பொறி பயனர்
computer utility———————————> கணிப்பொறிப் பயனமைப்பு
computer utility———————————> கணிப்பொறிப் பயனமைப்பு
computer—————————————-> கணிப்பொறி
computer—————————————-> கணிப்பொறி
computer-aided manufacturing—————> கணிப்பொறிவலய உற்பத்தி
computer-aided manufacturing—————> கணிப்பொறிவலய உற்பத்தி
computerised data processing—————–> கணிப்பொறி வழித்தரவுசெயலாக்கம்
computerised data processing—————–> கணிப்பொறி வழித்தரவுசெயலாக்கம்
computerization———————————> கணிப்பொறிமயமாக்கல்
computerization———————————> கணிப்பொறிமயமாக்கல்
computerized database————————-> கணிப்பொறித் தரவுத் தளம்
computerized database————————-> கணிப்பொறித் தரவுத் தளம்
computing—————————————-> கணிப்பு
computing—————————————-> கணிப்பு
condition—————————————–> நிபந்தனை, நிலை
condition—————————————–> நிபந்தனை, நிலை
configuration————————> அமைவடிவம்
console————————> முனையம்
continuous scrolling—————————–> தொடர் உருளல்
continuous scrolling—————————–> தொடர் உருளல்
control key—————————————> கட்டுப்பாட்டுத்திறவுகோல், கட்டுப்பாட்டுப் பொத்தான்
control key—————————————> கட்டுப்பாட்டுத்திறவுகோல், கட்டுப்பாட்டுப் பொத்தான்
control program———————————> கட்டுப்பாட்டு நிரல்
control program———————————> கட்டுப்பாட்டு நிரல்
control statement——————————-> கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று
control statement——————————-> கட்டுப்பாட்டுக் கூற்று
control system———————————–> கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு
control system———————————–> கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு
conversion—————————————> மாற்றம்
conversion—————————————> மாற்றம்
convert——————————————-> மாற்று
convert——————————————-> மாற்று
cookie நினைவி
coordinates————————————–> ஆயத்தொலைவுகள்
coordinates————————————–> ஆயத்தொலைவுகள்
copy holder—————————————> நகல் தாங்கி
copy holder—————————————> நகல் தாங்கி
copy protection———————————-> நகல் காப்பு
copy protection———————————-> நகல் காப்பு
copy———————————————–> நகல்
copy———————————————–> நகல்
cordless————————> தொடுப்பில்லா
core storage————————————-> வளையத் தேக்கம்
core storage————————————-> வளையத் தேக்கம்
cost analysis————————————-> விலை பகுப்பாய்வு
cost analysis————————————-> விலை பகுப்பாய்வு
cost benefit analysis—————————-> விலை பயன் பகுப்பாய்வு
cost benefit analysis—————————-> விலை பயன் பகுப்பாய்வு
cost effectiveness——————————-> விலை பயன் திறன்
cost effectiveness——————————-> விலை பயன் திறன்
costing——————————————–> விலையிடல்
costing——————————————–> விலையிடல்
counter——————————————–> எண்ணி
counter——————————————–> எண்ணி
create———————————————> படை (படைப்பு)
create———————————————> படை (படைப்பு)
cursor control————————————> சுட்டிக் கட்டுப்பாடு
cursor control————————————> சுட்டிக் கட்டுப்பாடு
cursor key—————————————-> சுட்டிப்பொத்தான்
cursor key—————————————-> சுட்டிப்பொத்தான்
cursor tracking———————————-> சுட்டி பின் தொடரல்
cursor tracking———————————-> சுட்டி பின் தொடரல்
cursor———————————————> சுட்டி
cursor———————————————> சுட்டி
curve fitting————————————-> வளைகோட்டுப் பொருத்தம்
curve fitting————————————-> வளைகோட்டுப் பொருத்தம்
custom software———————————–> தனிப்பயன் மென்பொருள்
custom software———————————–> தனிப்பயன் மென்பொருள்
customize—————————————-> தனிப்பயனாக்கு
customize—————————————-> தனிப்பயனாக்கு
cut————————> வெட்டுக
cut———————————————> வெட்டு
cut———————————————> வெட்டு
cyber————————> மின்வெளி
data————————> தரவு
delete ————————>அழிக்க
design ————————>வடிவமைப்பு
digital————————> எண்முறை
discovery ————————>கண்டறிதல்
driver ————————>இயக்கி
DRM: ————————> காப்புரிமை
edit————————> தொகுக்க
firewall————————> அரண்
floppy ————————>நெகிழ்வட்டு
folder————————> உறை
format————————> வடிவூட்டம், வடிவூட்டு
function————————> செயற்பாடு
gallery————————> காட்சியகம்
graphics————————> வரைகலை
guest ————————>வருனர்
home————————> முகப்பு, அகம்
homepage————————> வலையகம், வலைமனை
icon————————> படவுரு
information————————> தகவல்
interface————————> இடைமுகப்பு
interpreter ————————>வரிமொழிமாற்றி
invention————————> கண்டுபிடிப்பு
IRC————————> இணையத் தொடர் அரட்டை
LAN————————> உள்ளகப் பிணையம்
license————————> உரிமம்
link————————> இணைப்பு, தொடுப்பு, சுட்டி
live————————> cd நிகழ் வட்டு
log in————————> புகுபதிகை, புகுபதி
log off————————> விடுபதிகை, விடுபதி
media player ————————>ஊடக இயக்கி
menu————————> பட்டியல்
microphone ————————>ஒலிவாங்கி
network ————————>பிணையம், வலையம்
object————————> பொருள்
offline————————> இணைப்பறு
online————————> இணைப்பில்
package————————> பொதி
password ————————>கடவுச்சொல்
paste ————————>ஒட்டுக
patch————————> பொருத்து
plugin————————> சொருகு, சொருகி
pointer————————> சுட்டி
portal ————————>வலை வாசல்
preferences ————————>விருப்பத்தேர்வுகள்
preview————————> முன்தோற்றம்
processor ————————>முறைவழியாக்கி
program————————> நிரல்
proprietary————————> தனியுரிம
RAM————————> நினைவகம்
redo————————> திரும்பச்செய்க
refresh————————> மீளேற்று
release ————————>வெளியீடு
repository ————————>களஞ்சியம்
row ————————>நிரை, குறுக்குவரிசை
screensaver ————————>திரைக்காப்பு
server————————> வழங்கி
settings ————————>அமைப்பு
shortcut ————————>குறுக்குவழி
shutdown————————> அணை
sign in————————> புகுபதிகை, புகுபதி
sign off ————————>விடுபதிகை, விடுபதி
skin ————————>ஆடை
space————————> வெளி, இடைவெளி
speaker————————> ஒலிபெருக்கி
spreadsheet ————————>விரி தாள்
subtitle ————————>உரைத்துணை, துணையுரை
system————————> கணினி
tab————————> தத்தல்
table ————————>அட்டவணை
terminal ————————>முனையம்
theme ————————>கருத்தோற்றம், தோற்றக்கரு
thumbnail————————> சிறுபடம்
undo ————————>திரும்பப்பெறுக
update————————> இற்றைப்படுத்தல், இற்றைப்படுத்து
upgrade————————> மேம்படுத்து, மேம்படுத்தல்
URL————————> முகவரி
version————————> பதிப்பு
video ————————>நிகழ் படம்
view ————————>பார்க்க
virus ————————>நச்சு நிரல்
volume ————————>ஒலியளவு
wallpaper————————> மேசைப்பின்னணி
window————————> சாளரம்
wireless ————————>கம்பியில்லா
wizard————————> வழிகாட்டி
worksheet ————————>பணித் தாள்
ஃப்ளாஷ் டிரைவ் ————————> Flash Drive
அகலப்பட்டை ————————> இணைப்பு (Breitband)
அலுவலகப் பயன்பாடு ————————>Office Application like MS word
அழித்தல்————————> Deletion, Removal
அழிப்பான், எரேசர்————————> Eraser
அனுமதி ————————> Permission
ஆவணங்கள் ————————> Documents
இண்டெர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ————————> IE – Internet Explorer
இணைய இயங்குதளம்————————> Web Operating System
இயக்கிகளை————————>(drivers)
இயங்குதளங்களிலும் ————————> Windows XP
இயங்குதளம் – ————————> Operating System

உலவி————————> Browser
உலவி – ————————>Web Browser
எண்முறை (டிஜிடல்) உரிமைகள் முகாமைத்துவம்-————————>—Digital Rights Management
ஐகான்————————> Icon
ஒலிப்பான்+ஒலிவாங்கி ————————>- Head phone with Mic
ஒலிவட்டுகள்————————> (Compact Disk)
ஒளியிழைகளைக்கான————————>(Lichtleiter)
கடவுச்சொல் ————————>- Password
கடனட்டை -————————> Credit Card

காணொளி – ————————>Video
குறுக்கு தட்டாச்சு-————————>Shortcut
கையடக்கக் கணினி, கருவிகள் -————————> PDA – Personal Digital Assistant, Hand held devices
கோப்பு————————>File
கோப்புகள் -————————> Files
கோப்புப்பகிர்வான் -————————> File Sharing
சிடியில் எரித்தல் ————————>- CD Burning
சுட்டிகளில் ————————>(links)
செயலியை————————>(programm)
செல்பேசி ————————>- Mobile / cell phone
சொடுக்கி-————————> klick
டீம்வியூவர் -————————> Team viewer
தகவல் ————————>: Information, Data
தர முயர்த்திகளையும் ————————>(Updates)
தரவிறக்கம் -————————> Download
தரவுத்தளமாக————————>(Database)
நிறுவுதல் ————————>- Installation
நினைவகம் ————————>- memory (RAM)
நீட்சிகள்————————> (Firefox add-ons)
பகிரப்பட்ட கோப்புகள் -————————> Shared Files
பணிச்சூழல் -————————> Working Environment
பயன்பாடுகள் -————————> Software Applications
பயனர் கணக்கு -————————> User Account
பார்க்க -————————> Read
பீட்டா ————————>- Beta
பூட் -————————> Boot – Startup
பென் டிரைவ் – ————————>Pen Drive
பேபால் -————————> Paypal
மடிக்கணினி -————————> Laptop
மடிக்கணினி :————————> Laptop
மாய -————————> Virtual
மாற்றியமைக்க -————————> Edit
மீட்பான் ————————>: Recovery tool
முரண்பாடு ————————>- incompatible
மூலவரைவு :————————> Source Code
மென்நூல்————————>E-book

மென்பொருள்————————>
மென்பொருள் -————————> Software Application
மைக்ரோசாப்ட் ஆபீஸ் ————————>- Microsoft Office
மைக்ரோப்ராசசர் ————————>- Micro Processor
லைவ் -————————> Live
வருடச் சந்தா ————————>- Yearly fee
வரைகலை ————————>(graphics)
வன்பொருள்————————>Hardware
வன்வட்டு -————————> Hard disk
வன்வட்டு :————————> Hard disk

வாய்ஸ் மெயில் – ————————>Voice Mail
விண்டோஸ் விஸ்டா -————————> Windows Vista
விண்டோஸ்,லினக்ஸ்,ஆப்பிள் மேக் -————————> Windows, Linux, Apple Mac
வீட்டுக்கணினி————————>Home PC
வீட்டுத் தொலைபேசி ————————>- Home based Fixed Wired / Wireless phone
வெப்கேமரா————————>Web camera
வேகமான இணைய இணைப்பு ————————>- Fast Internet Connection
ஸ்கைப் ————————>- Skype
ஸ்கைப் உள்ளே / வெளியே————————>Skype In / Skype Out


0 கருத்துகள்: